S-Anon International Family Groups

Dwanascie Kroków S-Anon

Dwanaście kroków S-Anon są podstawą dla naszego osobistego rozwoju i zdrowienia. Zasady 12 kroków są uniwersalne, mają zastosowanie dla nas wszystkich, bez względu na różne wierzenia. Kiedy praktykujemy je w naszym życiu, jako sposób na życie, te zasady zaczynają pracować i pomagają nam rozwiązać nasze wszystkie problemy, nie tylko te które są obecnie lub kiedyś związane z życiem z seksoholizmem. A oto dwanaście kroków które naśladujemy, które są sugerowane dla naszego zdrowienia.

 1. Przyznałyśmy, że jesteśmy bezsilne wobec seksoholizmu i że - przestałyśmy kierować swoim życiem.
 2. Uwierzyłyśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiłyśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiłyśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia.
 5. Wyznałyśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Stałyśmy się całkowicie gotowe, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. W pokorze prosiłyśmy Boga, aby usuwał nasze braki.
 8. Zrobiłyśmy listę osób, które skrzywdziłyśmy i stałyśmy się gotowe zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniłyśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziłyśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy, poprzez modlitwę i medytację, do coraz doskonalszej, świadomej więzi z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy – prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełniania.
 12. Przebudzeni duchowo dzięki tym Krokom, starałyśmy się nieść posłanie innym i stosować te zasady we wszystkich dziedzinach naszego życia.

(Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji zostało zaadoptowanych za zgodą Alkoholics Anonymous World Services, Inc. („AAWS”). Zgoda na adaptację i przedruk Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji nie oznacza, że AAWS zaaprobowało treść niniejszej publikacji, ani że AAWS koniecznie zgadza się z poglądami w niej wyrażonymi. AA to program zdrowienia z alkoholizmu. Wykorzystanie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji w związku z programami, które są wzorowane na AA, ale które dotyczą innych problemów albo używanie ich w jakimkolwiek kontekście niezwiązanym z AA nie zmienia zastrzeżeń zawartych w poprzednich dwóch zdaniach.)

12 kroków Alkoholików Anonimowych: 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia. 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.